Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późn. zm.).informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest WARSAW CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000949031, posiadająca NIP: 5252893454 oraz REGON: 521075233, kontakt@warsawclinic.eu

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Iwona Pająk-Okoń z Kancelarii Prawnej M.I.LEGAL, z którym mogą się państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@warsawclinic.eu

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, albo konkretnego przepisu RODO, o czym każdorazowo będziemy Państwa informować.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby stanowiące personel Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym przez przepisy prawa podmiotom, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją na jego rzecz określonych usług.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO. W przypadku, gdy wymagana jest Państwa zgoda i jednocześnie uzyskaliśmy taką zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych, niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej, jest warunkiem podjęcia procesu leczenia. Są Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług medycznych, chyba że Państwa stan zagraża bezpośrednio życiu lub świadczenia zdrowotne realizowane są odpłatnie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych posiadających profilowane oprogramowanie w zależności od dokonanego rozpoznania i/lub udzielnych świadczeń medycznych.