Regulamin sprzedaży usług

Regulamin Sprzedaży Usług (konsultacje / kwalifikacje)
Warsaw Clinic sp. z o.o.
(obowiązuje od dnia: 02.01.2023 r.)

1. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Usług Warsaw Clinic Sp. z o.o. (dalej: „Regulamin”) określa warunki, które mają zastosowanie do zamawiania i nabywania Usług Medycznych realizowanych przez Warsaw Clinic sp. z o.o.
 2. Warsaw Clinic oznacza Warsaw Clinic Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce
  z siedzibą w Warszawie (00-855), przy ul. Grzybowskiej 43A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000949031, posiadającą NIP: 5252893454 oraz REGON: 521075233.
 3. Usługa Medyczna oznacza procedurę medyczną o charakterze zachowawczym (konsultacja lekarska, kwalifikacja do zabiegu), wymienioną na stronie internetowej warsawclinic.eu oraz dostępną w serwisie lekarzebezkolejki.pl.
 4. Pacjent oznacza usługobiorcę, który zamówił, zarezerwował lub nabył Usługę Medyczną w Warsaw Clinic.

2. Nabycie Usługi Medycznej:

 1. Usługę Medyczną mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Złożenie zamówienia Usługi Medycznej, m.in. w następujący sposób:
 1. osobiście (w siedzibie Warsaw Clinic);
 2. telefonicznie (kontaktując się z dedykowanym nr telefonu);
 3. za pośrednictwem udostępnionych kalendarzy wizyt i formularzy kontaktowych (formularza kontaktowego i kalendarza on-line dostępnego na stronie internetowej albo kalendarzy partnerów współpracujących z Warsaw Clinic);
 4. z wykorzystaniem portali społecznościowych (kampanie informacyjne);

spowoduje przekazanie do Warsaw Clinic informacji o chęci nabycia usługi przez Pacjenta.

 1. Po otrzymaniu informacji Warsaw Clinic skontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Usługi Medycznej, a następnie zarezerwuje Pacjentowi termin realizacji Usługi Medycznej, z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 4.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Usługi Medycznej i Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej odbywa się automatycznie, jeśli Pacjent złożył zamówienie
  za pośrednictwem udostępnionych kalendarzy wizyt.
 3. Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej obowiązuje przez 1 godzinę
  od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Warsaw Clinic albo dokonania Rezerwacji za pośrednictwem kalendarza wizyt.
 4. Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej wymaga dokonania potwierdzenia przedmiotowej rezerwacji przez Pacjenta, które odbywa się poprzez wykonanie wpłaty zadatku równego cenie usługi (na konto bankowe Warsaw Clinic).
 5. Wpłata może zostać wykonana:
 1. za pośrednictwem kalendarza wizyt, jeśli zamówienie zostało złożone przez Pacjenta z wykorzystaniem udostępnionego kalendarza wizyt;
 2. za pośrednictwem linku do płatności, przekazanego przez Warsaw Clinic Pacjentowi, w przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż
  z wykorzystaniem udostępnionego kalendarza wizyt.
 1. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, przez Pacjenta, przedmiotowa rezerwacja wygaśnie.
 2. W przypadku potwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, przez Pacjenta, zadatek pomniejsza przyszłą płatność za zamówioną Usługę Medyczną, która zostanie wykonana w zarezerwowanym terminie.
 3. Płatność za Usługę Medyczną (pozostała kwota za usługę, która wynosi równowartość ceny pomniejszonej o zadatek), powinna zostać opłacona najpóźniej
  w zarezerwowanym dniu realizacji zamówionej Usługi Medycznej.
 4. Odwołanie realizacji Usługi Medycznej lub niestawienie się w zarezerwowanym terminie realizacji Usługi Medycznej przez Pacjenta po potwierdzeniu terminu tej rezerwacji skutkuje odstąpieniem przez Warsaw Clinic od umowy oraz zatrzymaniem wpłaconego zadatku przez Warsaw Clinic, który zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów Warsaw Clinic związanych z przygotowaniem się do realizacji zamówionej przez Pacjenta Usługi Medycznej.
 5. Wpłacony zadatek można zaliczyć na poczet kolejnej rezerwacji (przesunięcie terminu rezerwacji wykonania Usługi Medycznej w Warsaw Clinic).
 6. Przesunięcie terminu rezerwacji musi zostać wykonane przez Pacjenta, najpóźniej
  48 godzin przed zarezerwowanym terminem realizacji zamówionej Usługi Medycznej.

3. Realizacja Usługi:

O ile nie określono wyraźnie inaczej zamówioną Usługę Medyczną można zrealizować:

 1. tylko jeden raz;
 2. wyłącznie w siedzibie Warsaw Clinic.

4. Odstąpienie:

 1. Pacjent ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wykonania Usługi Medycznej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Warsaw Clinic potwierdzenia przyjęcia zamówienia wykonania Usługi Medycznej. Niemniej jednak dokonując potwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, w którym przysługuje Pacjentowi prawo do odstąpienia od umowy, Pacjent wyraźnie zamawia od Warsaw Clinic świadczenie Usługi Medycznej w tym terminie i przyjmuje do wiadomości,
  że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy wykonania Usługi Medycznej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy realizacji Usługi Medycznej może być zrealizowane w następujący sposób:

poprzez kontakt e-mail;

telefonicznie z Rejestracją.

5. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność:

 1. Warsaw Clinic, oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu oraz nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.
 2. Warsaw Clinic zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Warsaw Clinic; lub (c) dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Warsaw Clinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.
 4. Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z pkt. 2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Warsaw Clinic wobec Pacjenta nie przekroczy, niezależnie od okoliczności opłaconej przez Pacjenta ceny lub zadatku.

6. Postanowienia różne:

 1. Wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej
  i dostarczone pocztą elektroniczną lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Warsaw Clinic będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres elektroniczny podany podczas składania zamówienia Usługi Medycznej.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność
  i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży Usług, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane
  za nieważne lub niewykonalne.
 3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującego
  w Polsce i zgodnie z nimi powinien być interpretowany. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Warsaw Clinic.
 4. Warsaw Clinic, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków sprzedaży, o których mowa w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, przy czym wersją obowiązującą dla Pacjenta jest wyłącznie ta wersja warunków sprzedaży, na którą Pacjent wyraził zgodę podczas dokonywania zakupu Usługi Medycznej.
 5. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane na stronie internetowej Warsaw Clinic.

7. Akceptacja Regulaminu Sprzedaży Usług:

 1. Warsaw Clinic udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej warsawclinic.eu lub poprzez przesłanie Pacjentowi linka do Regulaminu drogą SMS lub e-mail.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej poprzez dokonanie płatności zadatku, jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedaży Usług.

Regulamin Sprzedaży Usług (zabiegi)
Warsaw Clinic sp. z o.o.
(obowiązuje od dnia: 02.01.2023 r.)

1. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Usług Warsaw Clinic Sp. z o.o. (dalej: „Regulamin”) określa warunki, które mają zastosowanie do zamawiania i nabywania Usług Medycznych realizowanych przez Warsaw Clinic sp. z o.o.
 2. Warsaw Clinic oznacza Warsaw Clinic Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce
  z siedzibą w Warszawie (00-855), przy ul. Grzybowskiej 43A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000949031, posiadającą NIP: 5252893454 oraz REGON: 521075233.
 3. Usługa Medyczna oznacza procedurę zabiegową (zabieg, operacja), wymienioną
  na stronie internetowej warsawclinic.eu.
 4. Pacjent oznacza usługobiorcę, który zamówił, zarezerwował lub nabył Usługę Medyczną w Warsaw Clinic.

2. Nabycie Usługi Medycznej:

 1. Usługę Medyczną mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Złożenie zamówienia Usługi Medycznej, m.in. w następujący sposób:
 1. osobiście (w siedzibie Warsaw Clinic);
 2. telefonicznie (kontaktując się z dedykowanym nr telefonu);
 3. za pośrednictwem udostępnionych formularzy kontaktowych (formularza kontaktowego i kalendarza on-line dostępnego na stronie albo kalendarzy partnerów współpracujących z Warsaw Clinic);
 4. z wykorzystaniem portali społecznościowych (kampanie informacyjne);

spowoduje przekazanie do Warsaw Clinic informacji o chęci nabycia usługi przez Pacjenta.

 1. Po otrzymaniu informacji Warsaw Clinic skontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Usługi Medycznej, a następnie zarezerwuje Pacjentowi termin realizacji Usługi Medycznej, z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 4.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Usługi Medycznej i Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej odbywa się automatycznie, jeśli Pacjent złożył zamówienie
  za pośrednictwem udostępnionych kalendarzy wizyt.
 3. Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej obowiązuje przez 1 godzinę
  od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Warsaw Clinic albo dokonania Rezerwacji za pośrednictwem kalendarza wizyt.
 4. Rezerwacja terminu realizacji Usługi Medycznej wymaga dokonania potwierdzenia przedmiotowej rezerwacji przez Pacjenta, które odbywa się poprzez wykonanie wpłaty zadatku wynoszącego 30% ceny usługi (na konto bankowe Warsaw Clinic).
 5. Wpłata może zostać wykonana:
 1. za pośrednictwem kalendarza wizyt, jeśli zamówienie zostało złożone przez Pacjenta z wykorzystaniem udostępnionego kalendarza wizyt;
 2. za pośrednictwem linku do płatności, przekazanego przez Warsaw Clinic Pacjentowi, w przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż
  z wykorzystaniem udostępnionego kalendarza wizyt.
 1. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, przez Pacjenta, przedmiotowa rezerwacja wygaśnie.
 2. W przypadku potwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, przez Pacjenta, zadatek pomniejsza przyszłą płatność za zamówioną Usługę Medyczną, która zostanie wykonana w zarezerwowanym terminie.
 3. Płatność za Usługę Medyczną (pozostała kwota za usługę, która wynosi równowartość ceny pomniejszonej o zadatek), powinna zostać opłacona najpóźniej
  w zarezerwowanym dniu realizacji zamówionej Usługi Medycznej.
 4. Odwołanie realizacji Usługi Medycznej lub niestawienie się w zarezerwowanym terminie realizacji Usługi Medycznej przez Pacjenta po potwierdzeniu terminu tej rezerwacji skutkuje odstąpieniem przez Warsaw Clinic od umowy oraz zatrzymaniem wpłaconego zadatku przez Warsaw Clinic, który zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów Warsaw Clinic związanych z przygotowaniem się do realizacji zamówionej przez Pacjenta Usługi Medycznej.
 5. Wpłacony zadatek można zaliczyć na poczet kolejnej rezerwacji (przesunięcie terminu rezerwacji wykonania Usługi Medycznej w Warsaw Clinic).
 6. Przesunięcie terminu rezerwacji musi zostać wykonane przez Pacjenta, najpóźniej
  48 godzin przed zarezerwowanym terminem realizacji zamówionej Usługi Medycznej.

3. Realizacja Usługi:

O ile nie określono wyraźnie inaczej zamówioną Usługę Medyczną można zrealizować:

 1. tylko jeden raz;
 2. wyłącznie w siedzibie Warsaw Clinic.

4. Odstąpienie:

 1. Pacjent ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wykonania Usługi Medycznej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Warsaw Clinic potwierdzenia przyjęcia zamówienia wykonania Usługi Medycznej. Niemniej jednak dokonując potwierdzenia rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej, w którym przysługuje Pacjentowi prawo do odstąpienia od umowy, Pacjent wyraźnie zamawia od Warsaw Clinic świadczenie Usługi Medycznej w tym terminie i przyjmuje do wiadomości,
  że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy wykonania Usługi Medycznej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy realizacji Usługi Medycznej może być zrealizowane w następujący sposób:

poprzez kontakt e-mail;

telefonicznie z Rejestracją.

5. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność:

 1. Warsaw Clinic, oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu oraz nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.
 2. Warsaw Clinic zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Warsaw Clinic; lub (c) dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Warsaw Clinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.
 4. Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z pkt. 2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Warsaw Clinic wobec Pacjenta nie przekroczy, niezależnie od okoliczności opłaconej przez Pacjenta ceny lub zadatku.

6. Postanowienia różne:

 1. Wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej
  i dostarczone pocztą elektroniczną lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Warsaw Clinic będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres elektroniczny podany podczas składania zamówienia Usługi Medycznej.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność
  i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży Usług, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane
  za nieważne lub niewykonalne.
 3. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującego
  w Polsce i zgodnie z nimi powinien być interpretowany. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Warsaw Clinic.
 4. Warsaw Clinic, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków sprzedaży, o których mowa w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, przy czym wersją obowiązującą dla Pacjenta jest wyłącznie ta wersja warunków sprzedaży, na którą Pacjent wyraził zgodę podczas dokonywania zakupu Usługi Medycznej.
 5. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane na stronie internetowej Warsaw Clinic.

7. Akceptacja Regulaminu Sprzedaży Usług:

 1. Warsaw Clinic udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej warsawclinic.eu lub poprzez przesłanie Pacjentowi linka do Regulaminu drogą SMS lub e-mail.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, ze potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji Usługi Medycznej poprzez dokonanie płatności zadatku, jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu Sprzedaży Usług.